Nafplio – Peloponnese, Greece

Nafplio Texture

Photo Challenge Theme: Textures.