Kolonaki – Athens, Greece

Balloon Seller Athens

Kolonaki neighborhood of Athens.

 

Photo Challenge Theme: Pedestrian.